Rękawice to najczęściej stosowany środek ochrony indywidualnej. Ze względu na rodzaj szkodliwych czynników występujących podczas pracy, dzieli się je na 3 grupy:

  • Kategoria I - Zwykłe rękawice robocze, gospodarcze i ogrodnicze, które poprawiają komfort pracy. Stosuje się je w celu ochrony naskórka w warunkach niskiego ryzyka. Chronią przed temperaturą poniżej 50°C, obtarciami i środkami chemicznymi o słabym, łatwo odwracalnym działaniu.

  • Kategoria II – Rękawice ochronne stosowane w pracach o średnim ryzyku uszkodzenia. Zalicza się tu rękawice chroniące przed chemikaliami, rękawice o dużej odporności na tarcie, przecięcia i przebicia oraz rękawice chroniące przed wysokimi i niskimi temperaturami. Produkty należące do tej kategorii wymagają certyfikacji i muszą być oznakowane piktogramem pokazującym określone funkcje ochronne.

  • Kategoria III – Rękawice ochronne stosowane podczas prac o najwyższym stopniu ryzyka, gdy występuje prawdopodobieństwo poważnego lub trwałego uszkodzenia dłoni. Wymagają zatwierdzenia przez Jednostkę Notyfikowaną, specjalnej certyfikacji oraz oznaczenia piktogramem, wskazującym na konkretne funkcje ochronne. Wybór produktu z tej kategorii powinien być zatwierdzony przez inspektora BHP.